Advocatenkantoor Van der Pluijm verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Advocatenkantoor Van der Pluijm houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Advocatenkantoor Van der Pluijm respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Advocatenkantoor Van der Pluijm is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Advocatenkantoor Van der Pluijm is gevestigd aan de Kerkstraat 34 te 5981 CG Panningen. Het KvK-nummer is 14109349. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 077-4724325 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Advocatenkantoor Van der Pluijm verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Nieuwsbrieven

Advocatenkantoor Van der Pluijm verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Dienstverlening

Om aan u onze (juridische) diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Daarnaast moeten wij u op grond van de wet en de voor de advocatuur geldende gedragsregels identificeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de aard van de kwestie waarin Advocatenkantoor Van der Pluijm u bijstaat of adviseert, kan het zijn dat Advocatenkantoor Van der Pluijm ook andere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld salarisgegevens. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal Advocatenkantoor Van der Pluijm uw gegevens aan derden verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld (gerechts)deurwaarders of notarissen.

Werknemers

Advocatenkantoor Van der Pluijm verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

Advocatenkantoor Van der Pluijm verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres, en e-mailadres, telefoonnummer, etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt Advocatenkantoor Van der Pluijm zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Wil Advocatenkantoor Van der Pluijm de persoonsgegevens langer verwerken, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Advocatenkantoor Van der Pluijm heeft gesloten, deelt Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een gerechtelijke procedure opstarten of voeren, maar bijvoorbeeld ook wanneer we een koeriersdienst een document bij u laten bezorgen. Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Advocatenkantoor Van der Pluijm en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Advocatenkantoor Van der Pluijm persoonsgegevens voor Advocatenkantoor Van der Pluijm. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder meer geschieden door onze IT-leverancier, onze websitebeheerder, Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van der Pluijm, de beheerder van het CRM-systeem, deurwaarders en notarissen. Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens met derden delen. Advocatenkantoor Van der Pluijm maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Bewaartermijn

Advocatenkantoor Van der Pluijm bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Advocatenkantoor Van der Pluijm uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Zaakdossiers bewaren wij tot 20 jaar na afsluiting van de zaak.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Advocatenkantoor Van der Pluijm kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. In het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Advocatenkantoor Van der Pluijm geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de behandeling van uw zaak en de behartiging van uw belangen nodig is. Geeft Advocatenkantoor Van der Pluijm gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt Advocatenkantoor Van der Pluijm hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Advocatenkantoor Van der Pluijm. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Advocatenkantoor Van der Pluijm uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.

B. Recht van inzage.
U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

C. Recht van rectificatie.
Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.

D. Recht op vergetelheid.
Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Advocatenkantoor Van der Pluijm zal enkel overgaan tot gegevenswisseling indien:

  • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Advocatenkantoor Van der Pluijm deze heeft verwerkt;
  • u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  • u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.

In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Advocatenkantoor Van der Pluijm u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

E. Recht op beperking van de verwerking.
Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Advocatenkantoor Van der Pluijm dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
F. U heeft er recht op dat Advocatenkantoor Van der Pluijm in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Advocatenkantoor Van der Pluijm u informatie verschaffen over de ontvangers.

G. Recht van dataportabiliteit.
Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.

H. Recht van bezwaar.
U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Van der Pluijm te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder E. opgenomen recht), tenzij Advocatenkantoor Van der Pluijm dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking te rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Advocatenkantoor Van der Pluijm behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Mei 2018